چشم انداز ها

اهداف و زمینه های فعالیت شرکت

 • مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به طور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح ( به معنای توجیه
 • سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.
 • مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای
 • مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
 • تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
 • طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
 • نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • خدمات مهندسی ارزش
 • طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
 • خدمات مدیریت و مدیریت طرح
 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • پایش و ارزشیابی طرح ها
 • خدمات مطالعات آماری

و متعهد به بهبود و تعالی عملی ابعاد فوق الذکرمیخواهیم:

به قله های رفیع اهدافمان که همانا تولیدگر و آبادگر در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سربلندی، بالندگی ایران عزیز و مشارکت در اقتصاد جهانی است برسیم تا بتوانیم آمال و آرزوی واقعی مان را که همانا استیفای رسالت انسان صالح با تأثیرات کاملاً مثبت و عظیم اجتماعی در جهان بوده و در انسانهای کامل و فرهیخته متبلور می باشد را استحصال کنیم.

كارآمد سازي وپياده سازي نظام جامع بهره وري:
كارآمد سازي از طريق آموزش مستمر و افزايش قابليت هاي تخصصي سازمان /بهينه سازي فرايندهاي انجام كار/آناليز درست ودقيق كمي وكيفي كار / و … / مجموعه تمهيداتي از اين قبيل در استراتژي تشكيلاتي شركت به عنوان اركان اصلي نظام جامع بهره وري تعريف شده است .لذا در چارچوب اهداف مرحله اي تعريف شده ، انتظار مي رود تشكيلات شركت به سطوح مناسبي از بهره وري و كارآمدسازي دست پيدا كرده و مفاهيم كاربردي نظام جامع بهره‌وري به نحوي در رويه هاي انجام كار نهادينه شود كه در كارگاه ها و پروژه ها بتواند تصوير مناسبي از كارآمدي و بهره وري در انجام وظايف محوله را به نمايش گذارد.

ارتقا مستمر دانش انباشته سازماني:
بدون شك دانش وتجربه انباشته وتدوين شده يكي از ارزشمندترين دارايي‌هاي هر شركت مهندسي مي باشد و لذا در استراتژي تشكيلاتي مهندسي سازان، دستيابي به رفتارهاي سازماني و رويه هاي انجام كار نهادينه شده به گونه اي كه مدون سازي اسناد و مدارك (Documentation)را به درستي لحاظ كرده ، و مراحل مختلف اجراي كار بويژه در پروژه ها با درك منطقي اين مفهوم مبتني بر متدولوژي و روش هاي استاندارد مهندسي – اجرائي انجام شده وبا تدوين تجربيات هر مرحله امكان تبديل آن ها به دانش انباشته اجرائي و بكارگيري در مراحل آتي فراهم گردد .از طرفي با برنامه ريزي براي ارتقا مستمر دانش سازماني –حرفه اي ونيز دانش تخصصي افراد سازمان ، حركت نظام يافته اي براي ارتقاء دانش انباشته سازماني برنامه ريزي شده است.

2-3 استانداردهاي ترسيم و ارائه مدارك ساختماني
اين استانداردها، روشهاي ترسيم و ارائه نقشه‌ها و مشخصات مختلف و ارائه ساير مدارك ساختماني از جمله دفترچه‌هاي محاسبات و گزارشهاي فني مانند گزارش مكانيك خاك را يكسان مي‌سازد.
2-3-1 حدود تفصيل: اين حدود در مورد استانداردهاي يادشده به گونه‌اي است كه كليه ترسيمات، نقشه‌ها و مدارك را پوشش دهد. به عبارت ديگر بايد كاملاً تفصيلي باشد.
2-3-2 اجبار يا اختيار در استفاده: به لحاظ لزوم رعايت رويه واحد در ارائه نقشه‌ها، مشخصات و مدارك فني ساختمان، رعايت اين استانداردها اجباري است.
2-3-3 قلمرو: قلمرو اين استانداردها كل كشور است و بر كليه طرحها، نقشه‌ها، دفترچه‌هاي محاسبات و گزارشهاي فني به هر منظوري كه تهيه شود حاكم مي‌باشد.