مقررات ملی ساختمان ایران

مقررات ملي ساختمان عبارت است از مجموعه: الف – اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها، به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي الزامي است.
ب – آئين‌نامه كنترل اجراكه حوزه شمول اصول وقواعد آن، ترتيب كنترل اجراي آنها، حدودو اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث را تعيين مي‌كند.

موضوع مقررات ملي ساختمان، عمليات ساختماني است كه به يكي از صورتهاي زير انجام ميشود:
احداث: يعني برپاكردن ساختمان در روي زمين خالي
بهسازي: يعني امروزي كردن ساختمان موجود، از طريق تغيير تيغه‌بندي و فضاها، نماسازي، تأسيسات مكانيكي و برقي و يا تقويت عناصر باربر با حفظ استخوان بندي (پي و عناصر باربر):
بازسازي: يعني دوباره‌سازي بخشهاي عمده‌اي ازساختمان كه در اثر سانحه يا فرسودگي آسيب ديده‌اند.
تغيير كاربري: يعني تغيير نوع بهره‌برداري از ساختمان، كه مستلزم سنجش توانهاي فضائي (معماري)، سازه‌اي، تأسيسات‌مكانيكي و تأسيسات‌برقي، [وتأسيسات‌ترافيكي] ساختمان موجود براي بهره‌برداري جديد و ايجاد تغييرات لازم در معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي است.
تعمير: يعني تعويض اجزاء فرسوده و از كار افتاده ساختمان، گاهي همراه با تغييرات جزئي در فضاها، بدون بهسازي يا با اندكي بازسازي.
تخريب: يعني خراب كردن تمام يا بخشهائي از ساختمان موجود براي احداث، بهسازي، بازسازي، تغيير كاربري، تعمير يا آزاد كردن زمين زير ساختمان.
توسعه: يعني گسترش دادن ساختمان موجود در سطح يا افزودن طبقات به آن.
مراجع تصويب : مرجع ‌تصويب ‌بخشي‌ از مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ كه «اصول وقواعد فني» نام دارد وزارت راه و شهرسازي، و مرجع تصويب بخش ديگر كه «آئين نامه كنترل و اجرا» نام دارد هيئت وزيران است.
حوزه شمول : حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان محدوده‌هاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفه‌اي ذيربط مخصوصاً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و به عنوان جزئي از آئين‌نامه كنترل اجرا محسوب و ضميمه اصول و قوعد فني مي‌گردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازم‌الرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.

معرفی مدارک فنی ساختمان
مدارك حاوي ضوابط و مقررات فني بطور كلي شامل دو دسته مي‌باشند: 1- ضوابط فني 2- ضوابط كنترلي