معرفی اعضاء هیئت مدیره

مهندس فتاح پیرویان
سمت : رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناس ارشد عمران – سازه های هیدرولیکی
سابقه کار: 27 سال
تخصص و مهارت:
ساختمان: بتنی، فلزی ، محوطه سازی
راه و ترابری : راه و پل
آب : سدسازی و بندانحرافی ، شبکه آبیاری و زهکشی ، اسکله و بندرسازی، شبکه آب و فاضلاب
تأسیسات و تجهیزات : تأسیسات مکانیکی و برقی ، ایستگاههای پمپاژ و بالاآورنده ، خطوط انتقال

مهندس محمد مهدی پیرویان
سمت: مدیر عامل
تحصیلات: مهندس عمران و کارشناس ارشد MBA
سابقه کار: 17 سال
تخصص و مهارت:
ساختمان : بتنی، فلزی ، محوطه سازی
راه و ترابری: راه
آب : شبکه آب و فاضلاب ، اسکله و بندرسازی
تأسیسات و تجهیزات : تأسیسات مکانیکی و برقی

دکتر فریدالدین پیرویان
سمت : نائب رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکترای راه و ترابری
سابقه کار: 28 سال
تخصص و مهارت:
ساختمان : بتنی، فلزی ، محوطه سازی
راه و ترابری : راه ، پل
آب: شبکه آب و فاضلاب
تأسیسات و تجهیزات: تأسیسات مکانیکی و برقی ، خط انتقال