مشاوره مهندسی

دریافت مشاوره مهندسی قبل از طراحی و اجرای پروژه از ارکان جدایی ناپذیر آن می باشد. ما آماده ارائه اینگونه خدمات در تمامی سطوح به کارفرمایان محترم می باشیم. مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به عنوان شاخص ترین و فراگیرترین ضوابط فنی در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود. این مباحث یکی از مجموعه آیین نامه های لازم الاجرای در طراحی و اجرای ساختمانهای موجود در کشور می باشد که مهندسان عمران و معماری در طراحی، محاسبه و اجرا باید تمام ضوابط ارائه شده در آن را رعایت نمایند. علاوه بر آن این مجموعه به عنوان منبع اصلی آزمون های نظام مهندسی معرفی می شود.

معرفی مدارک فنی ساختمان
مدارك حاوي ضوابط و مقررات فني بطور كلي شامل دو دسته مي‌باشند: 1- ضوابط فني 2- ضوابط كنترلي

1) ضوابط فني
مداركي كه اينگونه ضوابط را پيشنهاد مي‌كنند، از حيث شكل و محتوا به 3 گروه تقسيم مي‌شوند كه مشخصات هر گروه از نظر حدود تفصيلي بودن، اجباري يا اختياري بودن و قلمرو حوزه شمول هر يك با گروه ديگر متفاوت است.

1-1 مقررات ملي ساختمان
مجموعه ضوابطي است كه به عنوان يك مبناي حداقل بايد در طراحي، اجرا و نگهداري ساختمان توسط طراحان، اجراكنندگان و بهره‌برداران رعايت شود. اين ضوابط بر هر گونه عمليات ساختماني نظير تخريب، نوسازي، تغييركاربري، توسعه‌بنا، افزايش يا كاهش طبقات، جابجايي، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است و داراي اصول مشترك و متحدالشكل‌ در سطح ‌كشور است كه به اين اعتبار به آن مقررات ملي اتلاق مي‌شود. فروع‌ تفصيلي ‌آن ممكن است برحسب مقتضيات محلي و اقليمي از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرق كند.
1-1-1 حدود تفصيل: بسيار محدود است و در آن دستورالعملهاي مستقيم طراحي و اجرا وجود ندارد، بلكه بصورت كاملاً اجمالي آنچه را كه اجباراً بايد رعايت شود ذكر مي‌كند.
1-1-2 اجبار يا اختيار در استفاده: مقررات ملي ساختمان در قلمرو خود لازم‌الاجراست و به همين جهت لحن آن آمرانه بوده، فاقد جنبه‌هاي ارشادي و آموزشي است.
1-1-3 قلمرو: قلمرو مقررات ملي ساختمان كل كشور است و بايد قابليت اجرا در كليه مناطق شهري با هر نوع وضعيت اقتصادي و نيروي انساني را داشته باشد. لذا در اين مقررات تفاوتهاي اقليمي، اقتصادي و نظاير آن بايد رعايت و ملحوظ شود.

1-2 آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني
مداركي هستند كه در آنها دستورالعملهاي مستقيم براي طراحي، اجرا و نگهداري ساختمانها و كيفيت فني كارهاي ساختماني را معين مي‌كنند. مشخصات آنها به شرح زير است:
1-2-1 حدود تفصيل: اين ضوابط و دستورالعملها به ميزاني كه اقتضاي موضوع باشد، تفصيلي خواهد بود و در آنها توضيحاتي براي روشن شدن مواد و ضوابط مندرج در مقررات ملي ساختمان ارائه مي‌شود.
1-2-2 اجبار يا اختيار در استفاده: آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني به خودي خود اجباري نيستند، مگر آنكه در مدارك قانوني ديگر (نظير مقررات ملي ساختمان) به آنها ارجاع داده شود از اين طريق تمام يا بخشي از آنها به ميزاني كه در مقررات ‌ملي ومدارك لازم‌الاجراي ديگر ذكرشده، اجباري خواهدبوديا اينكه در قانون خاصي، آئين‌نامه‌ها الزامي گردند.
1-2-3 قلمرو: قلمرو حاكميت آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني، تابع مدارك قانوني است كه آنها را الزام مي‌كند، در غير اينصورت فاقد قلمرو خواهد بود.