ترمینال مسافربری بوشهر

شروع پروژه : ۱۳۷۷
پایان پروژه : ۱۳۸۰
محل پروژه : بندر بوشهر
کارفرما : مشارکت شهرداری بوشهر و بانک ملی بوشهر