تاریخچه

موضوع شركت : طرح و نظارت و اجراي پروژه هاي مهندسي عمران شامل سازه ، راه ، ساختمان ، ساحل‌سازي ، محوطه‌سازي ، سازه‌هاي هيدروليكي ، شهر سازي ، باند و فرودگاه ، پل‌سازي ، بندر‌سازي و تونل‌سازي.

سرمايه اوليه تأسيس شركت : 18 میلیارد ريال نقدي

شماره و محل ثبت شركت : 5949- شيراز

تاريخ و مدت شركت : 24/11/72 – نامحدود

 

رئيس هيئت مديره: دکتر کیان نقابی

مدير عامل و عضو هیئت مدیره: مهندس امین نقابی

نائب رئیس هيئت مديره: مهندس هادی مصلی نژاد

موضوع مقررات ملي ساختمان، عمليات ساختماني است كه به يكي از صورتهاي زير انجام ميشود:
احداث: يعني برپاكردن ساختمان در روي زمين خالي
بهسازي: يعني امروزي كردن ساختمان موجود، از طريق تغيير تيغه‌بندي و فضاها، نماسازي، تأسيسات مكانيكي و برقي و يا تقويت عناصر باربر با حفظ استخوان بندي (پي و عناصر باربر):
بازسازي: يعني دوباره‌سازي بخشهاي عمده‌اي ازساختمان كه در اثر سانحه يا فرسودگي آسيب ديده‌اند.
تغيير كاربري: يعني تغيير نوع بهره‌برداري از ساختمان، كه مستلزم سنجش توانهاي فضائي (معماري)، سازه‌اي، تأسيسات‌مكانيكي و تأسيسات‌برقي، [وتأسيسات‌ترافيكي] ساختمان موجود براي بهره‌برداري جديد و ايجاد تغييرات لازم در معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي است.
تعمير: يعني تعويض اجزاء فرسوده و از كار افتاده ساختمان، گاهي همراه با تغييرات جزئي در فضاها، بدون بهسازي يا با اندكي بازسازي.
تخريب: يعني خراب كردن تمام يا بخشهائي از ساختمان موجود براي احداث، بهسازي، بازسازي، تغيير كاربري، تعمير يا آزاد كردن زمين زير ساختمان.
توسعه: يعني گسترش دادن ساختمان موجود در سطح يا افزودن طبقات به آن.
مراجع تصويب : مرجع ‌تصويب ‌بخشي‌ از مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ كه «اصول وقواعد فني» نام دارد وزارت راه و شهرسازي، و مرجع تصويب بخش ديگر كه «آئين نامه كنترل و اجرا» نام دارد هيئت وزيران است.
حوزه شمول : حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان محدوده‌هاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفه‌اي ذيربط مخصوصاً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و به عنوان جزئي از آئين‌نامه كنترل اجرا محسوب و ضميمه اصول و قوعد فني مي‌گردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازم‌الرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.

تعداد پروژه های انجام شده:
تعداد پروژه هاي انجام شده در 5 سال اخير : 17پروژه
تعداد پروژه هاي انجام شده در 22سال اخير : 52پروژه